Bij de voorstelling van de nieuwe plannen voor het fort was CD&V heel enthousiast want er komt eindelijk een langetermijnvisie voor één van de mooiste plekjes van ONZE Stad, ons Fort 4. Tot zover heeft CD&V Mortsel deze plannen mee ondersteund. Maar bij de laatste gemeenteraadscommissie stelde gemeenteraadslid Patrick Hapers de vraag of de sociale verenigingen zoals  In de Buurt , Voedselbank en het Rode Kruis hun Hangar op het Fort moesten verlaten. Hierop werd er koel en zakelijk geantwoord dat men in gesprek is met ‘In de Buurt’ en dat de Voedselbank al op de hoogte was dat zij de hangar moeten verlaten.  Na onze contacten met deze verenigingen krijgen wij toch wel andere antwoorden.

Zoals bij ‘In de Buurt’ : “met wie zijn zij dan in gesprek ?” Noch bij het Rode kruis, noch bij de Voedsel bank is men blijkbaar al op de hoogte. Dit maakt ons toch zeer achterdochtig en heeft geleid tot het oplijsten van de verschillende opmerkingen zowel aan het AGB als aan de gemeenteraad. 

1. Kapitaalsstructuur:

1.1 Kempens Landschap (KL) bekomt 10 % van de aandelen en betaald hiervoor 85.200 €

1.2 PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) bekomt 44% van de aandelen en betaald hiervoor 374.880 €

1.3 Stad Mortsel via zijn AGB bekomt 46 % van de aandelen en:

* betaalt hiervoor 391.920 €

* betaalt voor de restauratie 7.042.564,98 € (subsidiebedrag)

* betaalt een verliesfinanciering va, 1.8 milj.€ zoals opgenomen in het financieel plan

* staat borg voor een lening van 5.917.314 € en de betaling van de intresten aan 3% op jaarbasis op deze lening.

* via drie notariële akten geeft de stad een erfpacht aan de op te richten SPV. Hiervoor bekomt ze een jaarlijkse vergoeding van samen 300 € (canon) en een eenmalige vergoeding van 100% van de kostprijs voor de structurele omvorming, en voor het fort een onbekend bedrag. ( broekzak/vestzak operatie)

Deze vervreemding bevat:

* het reduit, geraamd op een waarde van 1 €, grondwaarde niet inbegrepen

* het officiersgebouw, geraamd op een waarde van 1 €, grondwaarde niet inbegrepen.

* kantoorgebouw (td) geraamd op een waarde van 528.000 €, grondwaarde niet inbegrepen.

* de hangars MG41 en kop van MG40 is geen schattingswaarde bepaald, maar wel is er een jaarlijks inkomen voorzien van 240.435 €.

> In geval van bestemmingswijziging van het huidig gebruik van hangars MG40 en MG68 kunnen PMV en KL het AGB verplichten al hun aandelen te kopen. (aan markwaarden)

* de gronden Fort 4 voor een totale oppervlakte van 300.000 m2 of 30 ha. 

2. Duurtijd van de overeenkomst:

2.1 Project tijd:

2.1.1 vanaf heden tot 31 december 2058 is 38 jaar of meer dan 6 bestuursperiodes.

2.1.2 koop (call-)optie en verkoop (put-)optie :

* 2.1.2.1 een eerste maal : in periode 2028 - 2030 een verkoopoptie voor PMV en KL

indien de stad de verliesfinanciering niet betaald is het AGB verplicht van alle aandelen te kopen aan de waarde van de aandelen + 7,26 % /jaar ( 806.001 € )

* 2.1.2.2 een tweede maal op het einde van de projecttijd: (2052 -2058) in deze periode heeft PMV en KL een verkoopoptie, vrij uit te oefenen. Het AGB is verplicht tot aankoop aan de marktwaarde.

AGB bekomt een koopoptie eveneens aan marktwaarde. (het begrip marktwaarde zie ook duurtijd erfpacht.) 

2.2 erfpachttijd: deze beloopt 99 jaar of ( 2020 tot 2119) of 61 jaar langer dan de projecttijd. Of m.a.w. 17 bestuursperiodes lang. Dit is op zijn minst gezegd merkwaardig. Een erfpacht van 99 jaar voor de realisatie van een project van 38 jaar. (erfpachtovereenkomst punt 6)

Waarom dan deze lange overtijd ? Is het uit gewoonte of zou het kunnen dat er andere bedenkingen te maken zijn? Op het einde van de erfpacht, dus in 2119, komt de volledige site, vrij en onbelast, zonder enige vergoeding terug naar de stad. Dit heeft tot gevolg dat de inhoud van de PSV vervalt.

Kort samengevat: de marktwaarde van de aandelen wordt dan nul.

De enige reden die er kan bedacht worden om de erfpachttijd en de projecttijd niet te laten samen vallen is juist het optrekken van de marktwaarde van de aandelen. De uitkoopsom wordt voor de stad hier al of niet bewust verhoogd

2.3 Standstill : op uitsluiting van de hogervermelde periode kunnen de aandelen niet verhandeld worden:

Concreet betekent dit dat de gemeenteraden van de komende 17 bestuursperiodes hierover geen zeggingskracht meer hebben. Dat wil zeggen dat we nu vastleggen dat uw achterkleinkinderen de eerste zullen zijn die weer een stem krijgen over het grootste en mooiste historische bezit van onze stad. 

3. Bestuur:

Het AGB en Participatiemaatschappij Vlaanderen krijgen elk drie en Kempisch Landschap twee bestuurders. Zij besturen in principe in consensus. Als dit niet lukt beslissen ze bij gewone meerderheid, op uitzondering van sleutelbeslissingen die na bemiddelingspoging ook met gewone meerderheid beslist worden. Gevolg AGB(stad) kan dus ten alle tijden in de minderheid gezet worden. 

4. Algemene vergadering:

AGB heeft bij honderd aandelen 46 aandelen, PMV heeft 44 aandelen, KL 10 aandelen. Dit geeft in stemmen in de algemene vergadering 92 stemmen voor AGB, 88 voor PMV en 10 voor KL. Ook hier kan na procedure de Stad Mortsel (het AGB) in de minderheid geplaatst worden. Een slechte deal voor de Stad Mortsel dus!

 5. bestemming van de loodsen/hangars MG40 en MG68 

De twee schepenen van sociale zaken slagen er niet in belangrijke sociale verenigingen te beschermen. De verenigingen die een belangrijke rol spelen binnen de stad om de mensen in nood te voorzien in hun dagelijkse voedsel, zeker in deze ongeziene Coronatijden, moeten plaatsruimen voor een commerciële invulling. Wat deze commerciële invulling inhoudt is nog niet duidelijk, wel wat ze moet opbrengen. Ook is niet duidelijk hoe ze dat binnen het huidig RUP en parkbeheersplan gaat realiseren . Het treft ons diep dat opnieuw de vrijwilligers, die zich inzetten voor de zwaksten in onze maatschappij, hier getroffen worden. Waardering voor het werk van deze vrijwilligers toon je niet op deze mannier. Zeker niet als je weet dat zij, in het verleden gratis hulp hebben verleend bij het uitvoeren van de taken van het OCMW en dit waarschijnlijk ook nog in de toekomst zullen doen.

De voedselbank was al gevestigd op Fort 4 voor de aankoop door de stad. 35 vrijwilligers bevoorraden in totaal 55 sociale verenigingen en bereiken zo +/- 35.000 mensen. Deze mensen zijn afhankelijk van de voedselbank en die zetten jullie gewoon zonder blikken of blozen uit het Fort. 

En zo komen wij tot voorlopige conclusies: 

* er is overduidelijk een onevenwicht in de aandelenstructuur van de BV. De inbreng die het AGB als vehikel van de stad en de stad zelf moeten leveren, is niet in evenwicht met het aandelenpakket ten overstaan van het aandelenpakket van de andere vennoten.

* Alle financiële risico's worden gelegd bij het AGB en de Stad Mortsel.

* De duurtijd van de overeenkomst tot 2058 maar in realiteit tot 2119 (of 17 bestuursperiodes) is onaanvaardbaar lang. Gedurende deze periode krijgt de democratisch verkozen gemeenteraad de rol van toeschouwer toebedeeld.

* De meerderheid in de beslissingsorganen voor AGB en dus voor de Stad is niet gegarandeerd.

* De duurtijd van de erfpacht is niet in verhouding tot de duurtijd van de projecttijd.

* De socio-culturele invulling , die bij de aankoop van het Fort in 2000 door onze stad werd vastgelegd, na advies van de adviesraden, word door deze BV verlaten. 

Om al deze redenen zal CD&V tegen de plannen stemmen die sociale verenigingen  in de kou zetten en die alle financiële risico's leggen bij het AGB en de Stad Mortsel.