Manifest - van Respect wordt je sterk


Een goed samenleven zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is het niet. Wij, Vlaamse christendemocraten, hebben de uitdrukkelijke ambitie politieke opbouwwerkers te zijn:
samenlevingsproblemen onder ogen durven zien en oplossingen zoeken. Deze uitdagingen zijn het eerst zichtbaar en voelbaar in onze steden !

Goed samenleven veronderstelt - en dat is een van onze kernideeen - een efficient en betrokken bestuur, dicht bij de mensen. Wij geloven rotsvast in de mogelijkheden van ons
lokaal bestuur om effectief werk te maken van een respectvol samenleven.
Om die taak goed te kunnen uitvoeren, moeten onze lokaal bestuur kunnen rekenen op een
consequente ondersteuning van de federale en Vlaamse overheden.

Die niveaus scheppen de randvoorwaarden waarbinnen het lokale bestuur zijn job kan doen. Binnenkort spreekt de kiezer zich uit over ons lokaal bestuur. 28 tot 37% van de
tevredenheid over het stadsbeleid van Gent, Brugge en Antwerpen wordt verklaard door de
beoordeling van specifieke en lokale aspecten van dat beleid. Dus, bepalen andere elementen een groot deel van het verschil in tevredenheid.

De invloed die de kiezer denkt te hebben op het beleid is van zeer groot belang om het verschil in tevredenheid te verklaren. Daarnaast stijgt de tevredenheid naarmate men zich veiliger voelt in de stad.

U kan daar meer overlezen in het boek "Burgers en hun overheid: naar een DJ-overheid?

Al jaren voert CD&V nationaal oppositie tegen het federale beleid van liberalen en socialisten!! Hun aanpak van de veiligheid, hun gebrek aan aansporing om een taal te leren in de nationaliteitswetgeving, de veel te trage asielprocedure, de onaangepaste regels voor gezinshereniging, het gedoogbeleid inzake cannabis ... Allemaal zaken waar de mensen van wakker liggen maar waar de federale regering geen adequate antwoorden voor vindt. Dat maakt de paarse federale verantwoordelijkheid voor het onbehagen in de samenleving bijzonder groot.

Wat wij vooral willen aantonen is dat er in onze christendemocratische rangen veel talent en terreinervaring schuilt. Goed beleid kan wezenlijk bijdragen tot meer
respect voor iedereen. Dat betekent wel dat we alert moeten besturen. Kort op de bal moeten spelen. Samen moeten werken. Ons nationaal RespectActiePlan voor verstedelijkt gebieden mag er zijn.

Het moet leiden tot meer veiligheid in de straat, tot een propere leefomgeving, tot het behoud van de economische activiteit in onze stad en - dat is essentieel ? tot het aanmoedigen van mensen om effectief te kiezen voor een verdraagzame en respectvolle manier van samenleven.

Dit vierluik bepaalt de kracht van het lokale alert bestuur.

Patrick Hapers